Marathi Barakhadi | मराठी बाराखडी

Marathi Barakhadi : मराठी भाषा ही भारताच्या २२ अधिकृत भाषांपैकी एक आहे.

मराठी महाराष्ट्र राज्याची अधिकृत तर गोवा राज्याची सहअधिकृत भाषा आहे.तिची लिपी ही ” देवनागरी लिपी ” आहे.ज्या स्वरूपात चिन्हे किंवा अक्षरे लिहिली जातात त्यास लिपी म्हणतात.

मराठी व्याकरणाच्या संपूर्ण माहितीसाठी मराठी बाराखडी (Marathi Barakhadi),त्यातील स्वर ,व्यंजन यांची माहिती असणे आवश्यक आहे.या लेखात आपण मराठीतून बाराखडी,स्वर,व्यंजन हे काय आहेत ते सविसतर वाचणार आहोत.

महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरणाने इयता पहिलीपासून शिकवल्या जाणाऱ्या मराठी भाषेतील वर्णमालेत काही बदल अमलात आणले आहेत.आता मराठीतून बाराखडी १२ अक्षरांची न राहता १४ अक्षरांची झाली आहे. म्हणजेच चौदाखडी झाली आहे.याची पण माहिती आपण वाचणार आहोत. त्यासाठी हा लेख संपूर्ण वाचा.

Marathi Barakhadi | मराठी बाराखडी

जगात कोट्यावधी भाषा बोलल्या जातात आणि प्रत्येक भाषेला लिहिण्यासाठी किंवा बोलण्यासाठी काही नियम असतात.या नियमांना आपण ग्रामर किंवा व्याकरण असे म्हणतो.आज आपण मराठी बाराखडी(Marathi Barakhadi in english) वाचणार आहोत. हे सुद्धा मराठी व्याकरणाअंतर्गत येते.

मराठी मुळाक्षरे | Marathi Alphabets

मराठी बाराखडी आताची चौदाखडी, मधे एकूण ५१ मुळाक्षरे(Marathi alphabets) आहेत.मराठी ही देवनागरी लिपीत लिहिली जाते. त्यामुळे देवनागरीची मुळाक्षरे हीच बहुसंख्य (सर्व नाही) मराठी मुळाक्षरे आहेत.या मधे १५ अक्षरं हे स्वर आहेत. बाकीचे ३६ अक्षरं हे व्यंजन आहेत.

marathi barakhadi mulakshare
Marathi Barakhadi Mulakshare | Marathi Alphabets

मराठी बाराखडी स्वर | Marathi Swar

स्वर म्हणजे बरखडीतील असे शब्द ज्यांचा उच्चार करतांना जिभेचा मुखातील कोठल्याही अवयवांशी स्पर्श होत नाही.
स्वर – अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ , ओ, औ, अं, अ: (ॲ आणि ऑ हे दोन स्वर चौदाखडी मधे समाविष्ट )


a

ā

i

ī/ee

u

ū/oo

e

ae

ai

o

ɔ

au
अं
am
अः
ah

r
ॲ ,ऑ नवीन स्वर चौदाखडी मधे समाविष्ठ

मराठी बाराखडी व्यंजन | Marathi Vyanjan

स्वर म्हणजे बरखडीतील असे शब्द ज्यांचा उच्चार करतांना जिभेचा कंठ, टाळू, दात, ओठ, या अवयवांशी स्पर्श होतो.
व्यंजन – क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, त्र, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र,ल व श ष स ह ळ क्ष ज्ञ


ka

kha

ga

gha

na

ca

cha

ja

jha

ña

ta

tha

da

dha

na

ta

tha

da

dha

na

pa

pha

ba

bha

ma

ya

ra

la

va

śa

ṣa

sa

ha

la
क्ष
ksa
 ज्ञ
dnya
    
मराठी बाराखडी व्यंजन

Marathi Barakhadi In English | Barakhadi in English and Marathi

Full marathi barakhadi in english,Marathi Alphabets


ka
का
kaa
कि
ki
की
kee
कु
ku
कू
koo
के
ke
कै
kai
को
ko
कौ
kau
कं
kam
कः
kah

kha
खा
khaa
खि
khi
खी
khee
खु
khu
खू
khoo
खे
khe
खै
khai
खो
kho
खौ
khau
खं
kham
खः
khah

ga
गा
gaa
गि
gi
गी
gee
गु
gu
गू
goo
गे
ge
गै
gai
गो
go
गौ
gau
गं
gam
गः
gah

gha
घा
ghaa
घि
ghi
घी
ghee
घु
ghu
घू
ghoo
घे
ghe
घै
ghai
घो
gho
घौ
ghau
घं
gham
घः
ghah

cha
चा
chaa
चि
chi
ची
chee
चु
chu
चू
choo
चे
che
चै
chai
चो
cho
चौ
chau
चं
cham
चः
chah

chha
छा
chhaa
छि
chhi
छी
chhee
छु
chhu
छू
chhoo
छे
chhe
छै
chhai
छो
chho
छौ
chhou
छं
chham
छः
chhah

ja
जा
jaa
जि
ji
जी
jee
जु
ju
जू
joo
जे
je
जै
jai
जो
jo
जौ
jau
जं
jam
जः
jah

jha
झा
jhaa
झि
jhi
झी
jhee
झु
jhu
झू
jhoo
झे
jhe
झै
jhai
झो
jho
झौ
jhau
झं
jham
झः
jhah
त्र
tra
त्रा
traa
त्रि
tri
त्री
tree
त्रु
tru
त्रू
troo
त्रे
tre
त्रै
trai
त्रो
tro
ञौ
trau
ञं
tram
ञः
trah

ta
टा
taa
टि
ti
टी
tee
टु
tu
टू
too
टे
te
टै
tai
टो
to
टौ
tau
टं
tam
टः
tah

tha
ठा
thaa
ठि
thi
ठी
thee
ठु
thu
ठू
thoo
ठे
the
ठै
thai
ठो
tho
ठौ
thau
ठं
tham
ठः
thah

da
डा
daa
डि
di
डी
dee
डु
du
डू
doo
डे
de
डै
dai
डो
do
डौ
dau
डं
dam
डः
dah

dha
ढा
dhaa
ढि
dhi
ढी
dhee
ढु
dhu
ढू
dhoo
ढे
dhe
ढै
dhai
ढो
dhao
ढौ
dhau
ढं
dham
ढः
dhah

na
णा
naa
णि
ni
णी
nee
णु
nu
णू
noo
णे
ne
णै
nai
णो
no
णौ
nau
णं
nam
णः
nah

ta
ता
taa
ति
ti
ती
tee
तु
tu
तू
too
ते
te
तै
tai
तो
to
तौ
tau
तं
tam
तः
tah

tha
था
thaa
थि
thi
थी
thee
थु
thu
थू
thoo
थे
the
थै
thai
थो
tho
थौ
thau
थं
tham
थः
thah

da
दा
daa
दि
di
दी
dee
दु
du
दू
doo
दे
de
दै
dai
दो
do
दौ
dau
दं
dam
दः
dah

Dha
धा
dhaa
धि
dhi
धी
dhee
धु
dhu
धू
dhoo
धे
dhe
धै
dhai
धो
dho
धौ
dhau
धं
dham
धः
dhah

na
ना
naa
नि
ni
नी
nee
नु
nu
नू
noo
ने
ne
नै
nai
नो
no
नौ
nau
नं
nam
नः
nah

pa
पा
paa
पि
pi
पी
pee
पु
pu
पू
poo
पे
pe
पै
pai
पो
po
पौ
pau
पं
pam
पः
pah

pha
फा
phaa
फि
phi
फी
phee
फु
phu
फू
phoo
फे
phe
फै
pahi
फो
pho
फौ
phau
फं
pham
फः
phah

ba
बा
baa
बि
bi
बी
bee
बु
bu
बू
boo
बे
be
बै
bai
बो
bo
बौ
bau
बं
bam
बः
bah

bha
भा
bhaa
भि
bhi
भी
bhee
भु
bhu
भू
bhoo
भे
bhe
भै
bhai
भो
bho
भौ
bhau
भं
bham
भः
bhah

ma
मा
maa
मि
mi
मी
mee
मु
mu
मू
moo
मे
me
मै
mai
मो
mo
मौ
mau
मं
mam
मः
mah

ya
या
yaa
यि
yi
यी
yee
यु
yu
यू
yoo
ये
ye
यै
yai
यो
yo
यौ
yau
यं
yam
यः
yah

ra
रा
raa
रि
ri
री
ree
रु
ru
रू
roo
रे
re
रै
rai
रो
ro
रौ
rau
रं
ram
रः
rah

la
ला
laa
लि
li
ली
lee
लु
lu
लू
loo
ले
le
लै
lai
लो
lo
लौ
lau
लं
lam
लः
lah

va
वा
vaa
वि
vi
वी
vee
वु
vu
वू
voo
वे
ve
वै
vai
वो
vo
वौ
vau
वं
vam
वः
vah

sha
शा
shaa
शि
shi
शी
shee
शु
shu
शू
shoo
शे
she
शै
shai
शो
sho
शौ
shau
शं
sham
शः
shah

sa
सा
saa
सि
si
सी
see
सु
su
सू
soo
से
se
सै
sai
सो
so
सौ
sau
सं
sam
सः
sah

ha
हा
haa
हि
hi
ही
hee
हु
hu
हू
hoo
हे
he
है
hai
हो
ho
हौ
hau
हं
ham
हः
hah

la
ळा
laa
ळि
li
ळी
lee
ळु
lu
ळू
loo
ळे
le
ळै
lai
ळो
lo
ळौ
lou
ळं
lam
ळः
lah
क्ष
Ksha
क्षा
kshaa
क्षि
kshi
क्षी
kshee
क्षु
kshu
क्षू
kshoo
क्षे
kshe
क्षै
kshai
क्षो
ksho
क्षौ
kshau
क्षं
ksham
क्षः
kshah
ज्ञ
dnya
ज्ञा
dnyaa
ज्ञि
Dnyi
ज्ञी
Dnyee
ज्ञु
dnyu
ज्ञू
dnyoo
ज्ञे
dnye
ज्ञै
dnyai
ज्ञो
dnyo
ज्ञौ
dnyau
ज्ञं
dnyam
ज्ञः
dnyah
Marathi Barakhadi In English

Marathi Chaudakhadi | मराठी चौदाखडी

मराठीतून बाराखडी ला बाराखडी असं म्हंटलं जातं कारण तिचामध्ये १२ स्वरांचा समूह असतो. पण हे आता बद्दल आहे. आता मराठी बाराखडी मधे २ नवीन स्वरांचा समावेश करण्यात आला आहे. हे दोन नवीन स्वर आहेत ‘ॲ’ आणि ‘ऑ’ . हे २ नवीन स्वर जोडल्यामुळे ,बाराखडी ही १४ स्वरांची झाली आहे. या पुढे बाराखडीला १४ स्वर म्हणून चौदाखडी असे म्हंटले जाणार आहे.

Barakhadi In English

आम्हाला आशा आहे की Marathi Barakhadi हा लेख तुम्हाला आवडला असेल.या लेखात मराठीतून बाराखडी आणि Marathi Barakhadi In English बद्दल आपल्याला काही शंका असल्यास किंवा त्यामध्ये काही सुधारणा झाली पाहिजे असे आपल्याला वाटत असल्यास, यासाठी आपण कमेन्ट लिहून आम्हाला सांगू शकता.

आपल्याला हा लेख आवडला असेल किंवा यातून काही नवीन शिकायला मिळाले असेल तर कृपया ही माहिती जास्तीत जास्त इतरांकडे पोहचवा. फेसबुक , ट्विटर आणि इतर सोशल मीडिया साइट्स वर हे शेअर करा.धन्यवाद !!

मराठी बाराखडी बद्दल सतत विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ’s)

मराठी बाराखडी म्हणजे काय ?

मराठी बाराखडी ही मराठी भाषा शिकण्यासाठी मराठी व्याकरणाचा मुख्य भाग आहे.

मराठी बाराखडी मधे एकूण अक्षरे किती आहेत ?

मराठी बाराखडी मधे एकूण ४९ मुळाक्षरे आहेत (नवीन चौदाखडी मधे ५१ अक्षरे ).

मुळाक्षरेचे किती प्रकार आहेत ?

मुळाक्षरेचे २ प्रकार आहेत .पहिलं स्वर आणि दूसरा व्यंजन.

मराठी बाराखडी ही कोणत्या लिपीत लिहिली जाते ?

मराठी बाराखडी ही देवनागरी लिपीत लिहिली जाते.

मराठी चौदाखडी म्हणजे काय ?

बाराखडी मधे ॲ आणि ऑ या २ स्वरांची भर पडल्यामुळे या पुढे बाराखडी ही मराठी चौदाखडी बनली आहे.

हे पण वाचा : बॅटलग्राउंड्स मोबाईल इंडिया मराठी